Tag Archives: shin Japanese

Learn Kanji every day – Kanji 346: 進 (to advance)

 

Kanji 346

Kun-yomi: すす(む) (susu(mu))、すす(める) (susu(meru))

On-yomi: シン (shin)

 

猿太郎は前へ進む。

Sarutarou wa mae e susumu.

Sarutaro goes forward.

 

susumu-blog

Learn Kanji every day – Kanji 345: 身 (body)

 

Kanji 345

Kun-yomi: み (mi)

On-yomi: シン (shin)

 

猿太郎の身長は100センチです。

Sarutarou no shinchou wa hyaku senchi desu.

Sarutaro’s height is 100 cm.

 

mi-blog