Tag Archives: Kanji B

Learn Kanji every day – Kanji 415: 勉 (diligent)

 

Kanji 415

On-yomi: ベン (ben)

 

猿太郎は日本文学を勉強する。

Sarutarou wa nihonbunka wo benkyou suru.

Sarutaro studies Japanese literature.

 

ben

Learn Kanji every day – Kanji 409: 部 (section)

 

Kanji 409

On-yomi: ブ (bu)

 

猿太郎はバナナの一部分を食べる。

Sarutarou wa banana no ichi bubun wo taberu.

Sarutaro eats a part of banana.

 

bu-blog