Category Archives: E

Learn Kanji every day – Kanji 450: 英 (England)

Kanji 450

On-yomi: エイ (ei)

 

猿太郎は英語を話す。

Sarutarou wa eigo wo hanasu.

Sarutaro speaks English.

 

ei-lbog

Learn Kanji every day – Kanji 255: 駅 (station)

 

Kanji 255

On-yomi: エキ (eki)

 

猿太郎は駅へ行く。

Sarutarou wa eki e iku.

Sarutaro goes to the station.

 

eki blog