Learn Kanji every day – Kanji 257: 横 (side)

sponsored links

 

Kanji 257

Kun-yomi: よこ (yoko)

On-yomi: オウ (ou)

 

猿太郎の横の人は猿太郎の父です。

Sarutarou no yoko no hito wa Sarutarou no chichi desu.

The person next to Sarutaro is his father.

 

yoko blog

sponsored links
Comments are disabled