Learn Kanji every day – Kanji 313: 次 (next)

sponsored links

 

Kanji 313

Kun-yomi: つ(ぐ) (tsu(gu))、つぎ (tsugi)

On-yomi: ジ (ji)、シ (shi)

 

次のクラスは日本語文法です。

Tsugi no kurasu wa nihongo no bunpou desu.

Next class is Japanese language grammar.

 

tsugi-blog

sponsored links
Comments are disabled