Learn Kanji every day – Kanji 315: 実 (truth)

sponsored links

 

Kanji 315

Kun-yomi: み (mi)、みのる (minoru)

On-yomi: ジツ (jitsu)

 

猿太郎は真実を知る。

Sarutarou wa shinjitsu wo shiru.

Sarutaro knows the truth.

 

minoru-blog

sponsored links
Comments are disabled