Learn Kanji every day – Kanji 205: 同 (same)

sponsored links

 

Kanji 205

Kun-yomi: おな(じ) (ona(ji))

On-yomi: ドウ (dou)

 

猿太郎は毎日同じ木の上で遊ぶ。

Sarutarou wa mainichi onaji ki no ue de asobu.

Sarutarou plays on a same tree every day.

 

onaji blog

sponsored links
Comments are disabled