Learn Kanji every day – Kanji 319: 取 (to take)

sponsored links

 

Kanji 319

Kun-yomi: と(る) (to(ru))、と(り) (to(ri))

On-yomi: シュ (shu)

 

猿太郎はボールを取りました。

Sarutaro wa bo-ru wo torimashita.

Sarutaro took a ball.

 

toru-blog

sponsored links
Comments are disabled