Learn Kanji every day – Kanji 304: 仕 (to serve)

sponsored links

 

Kanji 304

Kun-yomi: つか(える) (tsuka(eru))

On-yomi: シ (shi)、ジ (ji)

 

猿太郎の父は仕事を探す。

Sarutarou no chichi wa shigoto wo sagasu.

Sarutaro’s father is looking for a job.

 

tsukaeru-blog

sponsored links
Comments are disabled