Learn Kanji every day – Kanji 430: 羊 (sheep)

sponsored links

Kanji 430

Kun-yomi: ひつじ (hitsuji)

On-yomi: ヨウ (you)

 

猿太郎は羊を見た。

Sarutarou wa hitsuji wo mita.

Sarutaro saw the sheeps.

 

hitsuji-blog

sponsored links
Comments are disabled