Learn Kanji every day – Kanji 311: 事 (thing)

sponsored links

 

Kanji 311

Kun-yomi: こと (koto)

On-yomi: ジ (ji)、ズ (zu)

 

猿太郎の父は仕事を見つけた。

Sarutaruo no chichi wa shigoto wo mitsuketa.

Sarutaro’s father found a job.

 

koto-blog

sponsored links
Comments are disabled