Tag Archives: tatsu kanji

Learn Kanji every day – Kanji 498: 建 (to build)

Kanji 498

Kun-yomi: た(てる) (ta(teru))、た(て) (ta(te))、た(つ) (ta(tsu))

On-yomi: ケン (ken)、コン (kon)

 

猿太郎は家を建てる。

Sarutarou wa ie wo tateru.

Sarutaro builds the house.

 

sponsored links
Share ~Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Learn Kanji every day – Kanji 395: 発 (departure)

 

Kanji 395

Kun-yomi: た(つ) (ta(tsu)

On-yomi: ハツ (hatsu)、ホツ (hotsu)

 

猿太郎は7時に出発する。

Sarutarou wa shichi-ji ni shuppatsu suru.

Sarutaro leaves at 7.

 

tstsu

Share ~Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone