Learn Kanji every day – Kanji 496: 結 (to tie)

Kanji 496

Kun-yomi: むす(ぶ) ) (musu(bu))、ゆ(う) (yu(u))、ゆ(わえる) (yu(waeru))

On-yomi: ケツ (ketsu)

 

猿太郎は漢字テストの結果を見る。

Sarutarou wa kanji tesuto no kekka wo miru.

Sarutaro sees the result of the kanji test.

 

sponsored links
Share ~Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone